Waterspiegel 3: Woningbouwopgave, kwaliteit Maaswater en geothermie
Terug 17 oktober 2022

Waterspiegel 3: Woningbouwopgave, kwaliteit Maaswater en geothermie

Waterspiegel nummer 3, 2022 is verschenen. In dit nummer aandacht voor de woningbouwopgave in Nederland en de drinkwatervoorziening. Ook gaan we na wat de samenwerking in de Schone Maaswaterketen heeft opgeleverd en maken we nader kennis met Paulien Pistor, directeur PWN.
De ondergrond wordt niet vergeten in een artikel over hoe het boren naar geothermie en de drinkwatervoorziening wel of niet samen kunnen gaan.

Gebiedsgerichte aanpak

Een woning voor iedereen, of je nu huurt of koopt. Dat is het vertrekpunt van de Nationale Woon en Bouwagenda, die de komende jaren voorziet in 900.000 nieuwe woningen. Hoe kunnen al die huizen worden aangesloten op het drinkwaternet, nu de kwantiteit en kwaliteit van drinkwaterbronnen steeds meer onder druk staan en drinkwaterbedrijven aanlopen tegen steeds meer belemmeringen bij het vergroten van hun capaciteit?
Martin van Rijn, voorzitter van Aedes, koepel voor woningcorporaties: 'Ik geloof erg in de gebiedsgerichte aanpak. Je weet dan zeker dat je alle uiteenlopende invalshoeken betrekt en niets over het hoofd ziet. Daarvoor moeten knopen worden doorgehakt op rijksniveau, maar dit vergt ook de specifieke inbreng van gemeenten en provincies.'

Samenwerken aan de kwaliteit van de Maas

Erik de Ridder (Watergraaf Waterschap De Dommel) en Annette Ottolini (algemeen directeur Evides waterbedrijf) vertellen over de Schone Maaswaterketen. In dit project, dat in 2015 is gestart, werken waterschappen en drinkwaterbedrijven rondom de Maas samen met Rijkswaterstaat en het ministerie van IenW om de waterkwaliteit in het stroomgebied op een hoger niveau te brengen en te houden. Ottolini: 'Je wilt altijd sneller en meer, want er ligt een flinke opgave. Maar we moeten niet vergeten dat die opgave de afgelopen jaren ook verder is vergroot. Denk aan klimaatverandering, droogte, etcetera. We vinden ook steeds meer bronnen van lozingen van industriële stoffen. Dat vraagt continue focus op de waterkwaliteit en commitment van alle partijen, en dat kost tijd.'

Streven naar circulairiteit

Paulien Pistor, directeur PWN: 'Natuurlijk ben ik aangesteld om de leveringszekerheid te borgen en de natuur goed te beheren. Maar ik wil vooral ook verder verduurzamen. We zijn al volop bezig met zonnepanelen en PWN is CO2-neutraal, maar de lat kan nog hoger. Innovatie kan daarbij helpen. Bijvoorbeeld op het gebied van grondstoffengebruik en reststromen uit het productieproces. Dat soort ontwikkelingen zoek ik graag op, want ik zou het mooi vinden als we circulair kunnen worden.'

Warmtetransitie en watertransitie

De koepelorganisaties waar Hans Bolscher en Peter van der Velden voorzitter van zijn – respectievelijk Geothermie Nederland en Vewin – staan met hun branche voor een grootschalige transitie. Met welke opgaven hebben zij te maken en hoe verhouden de belangen van hun sectoren zich tot elkaar?
Bolscher: 'Wij begrijpen dat er ook andere belangen zijn in de bodem en wij willen die niet in de weg zitten. Maar zonder geothermie is de warmtetransitie niet mogelijk.'
'Als we de uitdagingen van de komende decennia adequaat het hoofd willen bieden, zullen we nog meer de samenwerking moeten zoeken, onder leiding van de centrale overheid. En als we daarbij win-winsituaties kunnen vinden, zullen we dat uiteraard niet laten.' aldus Van der Velden.

En verder onder meer in de Waterspiegel: bewust en zuinig watergebruik, de Waterpoort en Leo Hendriks blikt terug op zijn tijd als directeur bij WMD.

Lees hier de Waterspiegel:

Tags by dit artikel
Delen via: