Meerderheid Tweede Kamer wil maximale inspanning regering om doelen KRW bijtijds te halen
29 juni 2022

Meerderheid Tweede Kamer wil maximale inspanning regering om doelen KRW bijtijds te halen

De Tweede Kamer heeft op 28 juni gestemd over moties die waren ingediend bij het tweeminutendebat Water. Hierbij heeft een meerderheid van de Tweede Kamer uitgesproken dat de regering zich maximaal zal moeten inspannen om de doelen van de Kaderrichtlijn Water voor de deadline van 2027 te halen. Vewin is blij met deze uitspraak van de Tweede Kamer, omdat extra inzet hoognodig is. De kwaliteit van de drinkwaterbronnen staat in toenemende mate onder druk en is de afgelopen jaren niet significant verbeterd. Verontreinigingen afkomstig uit de landbouw, industrie en huishoudens zorgen ervoor dat de kwaliteit van drinkwaterbronnen eerder slechter wordt. Het uiterlijk in 2027 bereiken van de afgesproken doelen uit de Europese Kaderrichtlijn Water is daardoor ernstig in gevaar. Het is duidelijk dat een stevige inzet nodig is om de waterkwaliteit van drinkwaterbronnen te verbeteren. Behalve moties over de Kaderrichtlijn Water zijn ook moties aangenomen over waterbeschikbaarheid. De motie over Belasting op Leidingwater (BOL) is verworpen.


Moties over Kaderrichtlijn Water, over waterbeschikbaarheid en over Belasting op Leidingwater

De motie van Eva van Esch (PvdD) die de regering verzoekt zich maximaal in te spannen om de afgesproken KRW-doelen in 2027 te halen is aangenomen. De PvdD vraagt in deze motie in ieder geval op korte termijn actieplannen op te stellen om het uitspoelen van meststoffen drastisch te verminderen, het gebruik van bestrijdingsmiddelen (binnen en buiten de landbouw) te beperken en de (industriële) lozingsvergunningen aan te scherpen. De motie van Fahid Minhas (VVD) die de regering verzoekt om op Europees niveau in te zetten op een uniforme meetmethodiek van de KRW-doelen is ook aangenomen.
De motie van Tjeerd de Groot (D66) die de regering verzoekt de gebiedsprogramma’s van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) te beoordelen op waterbeschikbaarheid is ook aangenomen. De motie spreekt uit dat gebiedsprogramma’s teruggestuurd moeten worden voor herziening als deze ondermaats zijn om de achteruitgang van watertypes te voorkomen.
De motie van Laura Bromet (GL) die verzoekt om het heffingsplafond bij de Belasting op Leidingwater voor grootverbruikers af te schaffen en een heffingsvrije voet van 50 m3 in te voeren is verworpen.
Lees meer over het standpunt van Vewin over deze dossiers in CD Water 7 juni 2022 - Standpunten Vewin

Tags by dit artikel
Delen via: