Prinsjesdag 2023: meer ambitie nodig voor veiligstellen drinkwatervoorziening
Terug 20 september 2023

Prinsjesdag 2023: meer ambitie nodig voor veiligstellen drinkwatervoorziening

De plannen van het demissionaire kabinet die gepresenteerd werden op Prinsjesdag 2023 bevatten geen nieuwe ambities of plannen rondom beschikbaarheid, benutbaarheid of kwaliteit van drinkwaterbronnen. Om de drinkwatervoorziening veilig te stellen en te zorgen voor voldoende en goed water voor het maken van drinkwater, is echter snel actie nodig van overheden. Hans de Groene, directeur Vewin, reageert op de gepubliceerde miljoenennota en begrotingen: 'We blijven benadrukken dat meer tempo en actie nodig zijn, voor zowel de kwaliteit van de bronnen als de beschikbaarheid er van. Hierop vertragen is niet verantwoord, nu al zijn er serieuze knelpunten op het vlak van leveringszekerheid van drinkwater.'

Beschikbaarheid drinkwaterbronnen

Drinkwaterbedrijven hebben aangegeven zonder extra maatregelen niet te kunnen garanderen dat er voor iedereen goed drinkwater beschikbaar blijft. Er moet meer werk worden gemaakt van het tijdig aanwijzen, beschikbaar maken en beschermen van nieuwe bronnen voor drinkwater. Alle tien drinkwaterbedrijven moeten voor 2030 hun productiecapaciteit kunnen uitbreiden.
IPO en Vewin zijn samen het ministerie van IenW aan de slag gegaan met het opstellen van een Actieprogramma beschikbaarheid drinkwaterbronnen. De acties daarvan moeten doorwerken in de gebiedsgerichte uitwerking van het NPLG en de NOVEX in lijn met de prioriteit die Water en bodem sturend toekent aan de drinkwatervoorziening. De drinkwatersector benadrukt dat de wettelijke leveringsplicht en zorgplicht moeten gelden voor huishoudens èn bedrijven die drinkwaterkwaliteit nodig hebben.

Kwaliteit drinkwaterbronnen

In juni 2023 presenteerde minister Harbers van IenW de invulling van het KRW-impulsprogramma. Doel van het programma is dat Rijk en regio samen stevig inzetten op acties voor het verbeteren van de waterkwaliteit en te voldoen aan de eisen van de KRW.
Vewin onderschrijft deze actie en roept ook nu op om alles op alles te zetten om de doelen van de KRW te halen, omdat de kwaliteit van drinkwaterbronnen onder toenemende druk staat.

Financierbaarheid noodzakelijke investeringen

Om de stijgende investeringen en de groei van de productiecapaciteit te kunnen financieren, is het zaak dat de WACC-regelgeving (vermogenskostenvoet) voortvarend wordt aangepast. De WACC dient beter aan te sluiten bij de financieringspraktijk waar de drinkwaterbedrijven mee moeten werken.

Tags by dit artikel
Delen via: