Nieuws

 

Alle thema's Beveiliging en crisismanagement Consumenten Drinkwaterbronnen Drinkwaterbronnen en landbouw Drinkwaterbronnen en natuur Drinkwaterbronnen en ondergrond Drinkwaterbronnen en opkomende stoffen Drinkwaterkwaliteit Energie & circulaire economie Europese regelgeving Financiën, doelmatigheid en statistiek Infrastructuur Omgevingswet en omgevingsvisies
Overzicht
Vewin wil betere  monitoring en bescherming van drinkwaterbronnen in Nationaal Actieplan Duurzaam Gebruik Pesticiden
13 januari 2022
Vewin wil betere monitoring en bescherming van drinkwaterbronnen in Nationaal Actieplan Duurzaam Gebruik Pesticiden

Vewin heeft een reactie gegeven op het concept Nationaal Actieplan Duurzaam Gebruik Pesticiden. De Europese Richtlijn Duurzaam Gebruik Pesticiden heeft als doel het gebruik van bestrijdingsmiddelen in Europa te beperken. Nederland moet hiervoor elke vijf jaar een nationaal actieplan (NAP) opstellen. Reductie van de emissies van bestrijdingsmiddelen is voor de drinkwaterbedrijven cruciaal.

Lees verder
Online talkshow ‘Toekomst van ons drinkwater’
13 januari 2022
Online talkshow ‘Toekomst van ons drinkwater’

Goed drinkwater, 24x7 uit de kraan, lijkt vanzelfsprekend maar is het niet. Daar is juist extra inzet voor nodig, óók van het nieuwe kabinet! In de aanloop naar de uitwerking van het regeerakkoord organiseert Vewin op 2 februari daarom een online talkshow ‘Toekomst van ons drinkwater’.

Lees verder
Waterspiegel 5: WGO Water, bestrijdingsmiddelen en alles over nitraat
23 december 2021
Waterspiegel 5: WGO Water, bestrijdingsmiddelen en alles over nitraat

Waterspiegel nummer 5 is uit. In deze laatste editie van het jaar een terugblik op het WGO Water waarin diverse Kamerleden minister Visser nadrukkelijk opriepen alles op alles te zetten om de doelen voor de waterkwaliteit te halen. Verder een mini-dossier over nitraat en de drinkwatervoorziening en onder meer aandacht voor bestrijdingsmiddelen, cybersecurity en innovatie.

Lees verder
Europese Commissie: huidige inzet lidstaten Kaderrichtlijn Water is onvoldoende
22 december 2021
Europese Commissie: huidige inzet lidstaten Kaderrichtlijn Water is onvoldoende

De Europese Commissie heeft op 15 december een rapport gepubliceerd over de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water en haar dochterrichtlijnen door alle EU lidstaten. Hierin komen grote zorgen naar voren over de meeste waterlichamen in de EU. Deze zijn nog steeds niet in een goede toestand. Daarom moeten de lidstaten dringend versneld actie ondernemen.

Lees verder
Vewin: coalitieakkoord goed vertrekpunt voor Nationaal Waterakkoord
16 december 2021
Vewin: coalitieakkoord goed vertrekpunt voor Nationaal Waterakkoord

Het nieuwe coalitieakkoord toont ambitie op het vlak van beschikbaarheid van zoetwater, van ruimtelijke planvorming gestuurd door water, en van waterkwaliteit. Vewin vindt dit een goede basis voor verdere uitwerking in een Nationaal Waterakkoord. Die uitwerking is urgent voor de drinkwatersector.

Lees verder
ILT:
15 december 2021
ILT: "Drinkwaterbedrijven presteren goed, maar beschikbaarheid en kwaliteit bronnen staan onder druk"

Drinkwaterbedrijven leverden in 2020 water van goede kwaliteit. Ook reageerden drinkwaterbedrijven goed bij incidenten in de drinkwatervoorziening en op verontreinigingen in het oppervlaktewater dat wordt gebruikt voor de productie van drinkwater. Dat blijkt uit de jaarlijkse rapportage drinkwaterkwaliteit 2020 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Lees verder
Houd boren naar aardwarmte en drinkwatergebieden gescheiden
2 december 2021
Houd boren naar aardwarmte en drinkwatergebieden gescheiden

Klimaatverandering, een groeiende drinkwatervraag en bedreigingen van drinkwaterbronnen zorgen ervoor dat aanvullende grondwatervoorraden aangewezen moeten worden voor de drinkwatervoorziening. Mijnbouwactiviteiten zoals boren naar aardwarmte (geothermie) kunnen een risico vormen voor grondwater voor de drinkwatervoorziening. Uitgangspunt moet daarom zijn dat zij ruimtelijk van elkaar worden gescheiden...

Lees verder
Vewin teleurgesteld in 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn
30 november 2021
Vewin teleurgesteld in 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn

De minister van LNV heeft op 26 november jl. het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn 2022-2025 (7e NAP) aan de Tweede Kamer gestuurd. Voor de drinkwatersector is een goede invulling van het 7e NAP van groot belang, omdat te hoge concentraties nitraat nog altijd een aanhoudend probleem zijn in een flink deel van de grondwaterwinningen voor drinkwaterproductie. Vewin constateert dat het 7e NAP, de...

Lees verder
Verlenging gezamenlijke aanpak in 34 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden
29 november 2021
Verlenging gezamenlijke aanpak in 34 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden

Boeren, drinkwaterbedrijven en overheden hebben zich de afgelopen jaren met een gezamenlijke aanpak ingezet om de uitspoeling van nitraat naar grondwater te verminderen. De samenwerking richt zich in 34 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden op het verbeteren van de waterkwaliteit op gebiedsniveau om, uiterlijk in 2025, te kunnen voldoen aan de wettelijke norm voor nitraat.

Lees verder
WGO Water: Tweede Kamer wil meer urgentie voor halen waterkwaliteitsdoelen in 2027
24 november 2021
WGO Water: Tweede Kamer wil meer urgentie voor halen waterkwaliteitsdoelen in 2027

Op 22 november vond in de Tweede Kamer het Wetgevingsoverleg Water plaats. Negen fracties namen deel aan het debat en de aanwezige Kamerleden ruimden een prominente plaats in voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) en het (niet) halen van de KRW-doelen in 2027. De Kamerleden bleken het met elkaar eens dat de doelen uiterlijk in 2027 gehaald moeten zijn en spraken hun zorg uit omdat doelbereik met de huidige...

Lees verder
WGO Water 22 november: alles op alles zetten voor halen KRW-doelen 2027
11 november 2021
WGO Water 22 november: alles op alles zetten voor halen KRW-doelen 2027

In aanloop naar het Wetgevingsoverleg Water (WGO) in de Tweede Kamer op maandag 22 november vraagt Vewin de Kamerleden om alles op alles te zetten om de doelen van de Kaderrichtlijn Water uiterlijk in 2027 te halen. Voor het tijdig halen van de KRW-doelen is in de plannen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aangegeven dat het voldoende is alle benodigde maatregelen uiterlijk in 2027...

Lees verder
Europese Commissie maant Nederland en pleit voor meer ambitie bij de uitvoering van de Nitraatrichtlijn
10 november 2021
Europese Commissie maant Nederland en pleit voor meer ambitie bij de uitvoering van de Nitraatrichtlijn

De verontreiniging met meststoffen uit de landbouw is in veel lidstaten, waaronder Nederland, nog altijd een punt van ernstige zorg. Dit komt naar voren in een onlangs gepubliceerd rapport van de Europese Commissie over de uitvoering van de Nitraatrichtlijn door alle EU lidstaten.

Lees verder