Nieuws

 

Alle thema's Beveiliging en crisismanagement Consumenten Drinkwaterbronnen Drinkwaterbronnen en landbouw Drinkwaterbronnen en natuur Drinkwaterbronnen en ondergrond Drinkwaterbronnen en opkomende stoffen Drinkwaterkwaliteit Energie & circulaire economie Europese regelgeving Financiën, doelmatigheid en statistiek Infrastructuur Omgevingswet en omgevingsvisies

Overzicht

16 augustus 2019
Column. Op weg naar de ‘Digital Water Future’

De inspanningen van de watersector om te zorgen dat er bij de consument schoon drinkwater uit de kraan komt, dat waterbronnen vrij van verontreiniging worden gehouden en verspilling wordt tegengegaan, zijn een prestatie van formaat.

Lees verder
13 augustus 2019
Watereducatie ook in de klas: kraanwater, duurzaam en gezond

Met een uitgebreid educatief aanbod leert Evides Waterbedrijf schoolkinderen alles over het belang van kraanwater. Kraanwater is een verstandige keuze: het wordt milieuvriendelijk gezuiverd en geleverd – zonder (plastic) verpakking – en is lekker en gezond.

Lees verder
9 augustus 2019
Het Waterpaspoort van Chris Stoffer

Naam: Chris Stoffer
Leeftijd: 44
Functie: Tweede Kamerlid SGP

Lees verder
6 augustus 2019
Column Natuur en water: bondgenoten én lotgenoten…

Natuur en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het merendeel van onze natuurgebieden is afhankelijk van grond- of oppervlaktewater. Van de beschikbaarheid daarvan én van de kwaliteit.

Lees verder
2 augustus 2019
Staatstoezicht op de Mijnen: 'De geothermie-sector moet volwassen worden'

Naar verwachting zal geothermie (energiewinning uit aardwarmte) de komende jaren in Nederland een grote vlucht nemen. Dat is ook van belang voor de drinkwatervoorziening, omdat bij het boren voor geothermie risico's optreden voor het grondwater voor de drinkwaterproductie. De toezichthouder voor de geothermie-sector, Staatstoezicht op de Mijnen, houdt de vinger aan de pols als het gaat om veiligheid...

Lees verder
30 juli 2019
Werkbezoek Duurzame Zorg, LUMC: 'Zorg en water gaan over gezondheid'

De rol van de zorgsector is van oudsher primair: mensen beter maken. Maar steeds vaker denkt men in de zorg na over de fase daarvóór: mens en milieu gezond houden.

Lees verder
24 juli 2019
'Wat hebben we geleerd van de droge zomer van 2018?'

Door de klimaatverandering worden de droge perioden in Nederland naar verwachting langer en extremer. Veel onderzoeken voorspellen dat lange perioden van droogte in de toekomst vaker zullen voorkomen. Uiteenlopende partijen hebben daar op verschillende manieren mee te maken of zelfs last van.

Lees verder
23 juli 2019
Vewin wil mijnbouw in drinkwatergebieden uitsluiten in Mijnbouwwet

De regels voor het opsporen en winnen van aardwarmte in de Mijnbouwwet gaan veranderen. De wetswijziging regelt met name een betere stroomlijning van procedures voor mijnbouwwetvergunningen en de adviesrol voor decentrale overheden hierbij.

Lees verder
19 juli 2019
Bestuursovereenkomst aanpak nitraat in grondwater: goed op weg, maar doelbereik nog een uitdaging

De gezamenlijke aanpak om de agrarische nitraatuitspoeling in 34 kwetsbare grondwater-beschermingsgebieden terug te dringen, is nu anderhalf jaar van kracht en is goed op weg. Dat concluderen LTO Nederland, Vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland (Vewin), Interprovinciaal Overleg (IPO) en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) bij...

Lees verder
19 juli 2019
Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat: 'Bescherming van de bronnen van ons drinkwater staat voorop in het beleid'

Er liggen op watergebied de nodige uitdagingen op het bordje van de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen. De doelen van de Kaderrichtlijn Water, het beschermen van de bronnen voor de productie van drinkwater, het zorgen voor voldoende kwaliteit en kwantiteit van zoet water en 'en passant' het Nederlandse watersysteem klimaatbestendig maken, om er een paar te noemen. Hoe...

Lees verder
16 juli 2019
Ambities in Toekomstvisie gewasbescherming 2030 zijn meer dan noodzakelijk

In april stuurde Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, haar 'Toekomstvisie gewasbescherming 2030, naar weerbare planten en teeltsystemen' naar de Tweede Kamer, vergezeld van het 'Pakket van maatregelen emissiereductie gewasbescherming open teelten'. Vewin was, samen met andere stakeholders, betrokken bij het opstellen van deze visie, in het Platform Duurzame Gewasbescherming...

Lees verder
15 juli 2019
Pilot toont noodzaak actualisatie watervergunningen aan

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft onlangs aan de Tweede Kamer gemeld dat een groot deel van de door Rijkswaterstaat afgegeven watervergunningen voor lozingen niet meer actueel is en waarschijnlijk aangepast moet worden. Dit blijkt uit de voorlopige uitkomsten van een pilot waarbij Rijkswaterstaat een representatieve selectie heeft bezien van 66 van de in...

Lees verder