Nieuws

 

Alle thema's Beveiliging en crisismanagement Consumenten Drinkwaterbronnen Drinkwaterbronnen en landbouw Drinkwaterbronnen en natuur Drinkwaterbronnen en ondergrond Drinkwaterbronnen en opkomende stoffen Drinkwaterkwaliteit Energie & circulaire economie Europese regelgeving Financiën, doelmatigheid en statistiek Infrastructuur Omgevingswet en omgevingsvisies

Overzicht

9 oktober 2019
Omvang buffercapaciteit oppervlaktewaterbedrijven in kaart gebracht

Alle drinkwaterbedrijven die gebruik maken van oppervlaktewater voor de bereiding van drinkwater beschikken over buffercapaciteit. Dat staat in een rapport van KWR dat samen met de betrokken drinkwaterbedrijven de buffercapaciteit in kaart bracht.

Lees verder
18 september 2019
Prinsjesdag 2019: In kabinetsplannen ontbreekt gevoel van urgentie voor kwaliteit en kwantiteit van drinkwaterbronnen

Vewin is tevreden over het feit dat de kwaliteit en kwantiteit van de drinkwaterbronnen in de Rijksbegroting en plannen van het kabinet voor 2020 aandacht krijgen. Tegelijkertijd is Vewin teleurgesteld over het gebrek aan daadkracht om de problemen ook daadwerkelijk met urgentie aan te pakken.

Lees verder
5 april 2019
Drinkwatersector onderschrijft resultaten Beleidstafel Droogte

Op 4 april jl. heeft minister Van Nieuwenhuizen van IenW de rapportage met aanbevelingen van de Beleidstafel Droogte, waar Vewin deel van uitmaakt, aan de Tweede Kamer aangeboden. Vewin waardeert het zeer dat zij deel uitmaakt van de Beleidstafel Droogte en dat de drinkwatersector goed betrokken is bij het proces over droogte. De aanbevelingen in de rapportage dragen bij aan de veiligstelling van de...

Lees verder
7 maart 2019
Vewin steunt pleidooi Natuur en Milieu: extra inzet om doelen Kaderrichtlijn Water te halen nodig

Milieuorganisatie Natuur en Milieu waarschuwt in het onderzoeksrapport Waterkwaliteit en Biodiversiteit dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Nederland onvoldoende is.

Lees verder
31 oktober 2018
Actualisering maakt Bestuursakkoord Water toekomstbestendig

Vandaag zijn de aanvullende afspraken op het Bestuursakkoord Water (BAW) gepresenteerd, hiermee krijgt het succesvolle samenwerkingsverband een vervolg.

Lees verder
16 augustus 2018
Meerlaagse veiligheid in de drinkwaterpraktijk

Het onderdeel Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie (DBRA) van het Deltaprogramma 2015 geeft bijzondere aandacht aan nationale vitale en kwetsbare functies.

Lees verder
21 juni 2018
Jaarverslag Vewin 2017: aandacht voor verbetering waterkwaliteit blijft urgent

Uit het Vewin-jaarverslag over 2017 blijkt de kwaliteit van drinkwaterbronnen steeds meer in de belangstelling staat. Ook in het afgelopen jaar hebben de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven grote inspanningen verricht om de openbare drinkwatervoorziening 24/7 te garanderen, want schoon en betrouwbaar drinkwater is gewoon, maar niet vanzelfsprekend.

Lees verder
10 oktober 2017
Vewin blij met inzet Rutte III op bescherming drinkwaterbronnen

Vewin is blij dat de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in het Regeerakkoord kiezen voor het beter beschermen van de drinkwaterbronnen. De voornemens op het gebied van bodem en ondergrond, opkomende stoffen, landbouw, kustbescherming en vitale infrastructuur zullen bijdragen aan de door de drinkwatersector gewenste impuls voor schoon water in de komende jaren.

Lees verder
20 juli 2017
​Nooddrinkwater in themanummer magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing

Het meest recente nummer van het magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing heeft als thema 'Samen voorbereid op crises van de toekomst'. In dit kader hebben Sabine Gielens (stuurgroepsecretaris Beveiliging en Crisismanagement, Vewin) en Cor Lievers(Teammanager Bedrijfsbureau NL, Vitens) voor het magazine een artikel geschreven over wat er gebeurt als de drinkwatervoorziening onverhoopt uitvalt...

Lees verder
9 mei 2017
RIVM: Kwaliteitsbewaking Nederlands drinkwater goed op orde

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft het RIVM en KWR Watercycle Research Institute gevraagd te inventariseren hoe de Nederlandse drinkwatersector de risicoanalyse- en risicomanagement-activiteiten invult.

Lees verder
16 december 2016
Bescherming drinkwaterbronnen onvoldoende geborgd in Omgevingswet

Vewin, de vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland, plaatst kanttekeningen bij de invoering van de Omgevingswet omdat deze wet de toekomstige bescherming van drinkwaterbronnen en infrastructuur onvoldoende regelt. De regelgeving voor de bescherming van drinkwaterbronnen verandert door de Omgevingswet. Vanuit de Drinkwaterwet geldt een zorgplicht voor de bescherming van de drinkwaterbronnen....

Lees verder
23 november 2016
Eerste Kamerlid Barth bezoekt productielocatie drinkwater van Dunea

Op 21 november was Marleen Barth, fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer, voor een werkbezoek te gast bij Dunea. Op de productielocatie in Scheveningen sprak zij met Wim Drossaert (algemeen directeur Dunea), Arjen Frentz (plaatsvervangend directeur Vewin) en Sabine Gielens (stuurgroepsecretaris Beveiliging en Crisismanagement Vewin).

Lees verder
2 november 2016
Tweede Kamer neemt wetsvoorstel meldplicht cybersecurity aan

De Tweede Kamer heeft het Wetsvoorstel gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity van staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie aangenomen. Vewin is blij met de inhoud van het wetsvoorstel, omdat de meldplicht wordt beperkt tot grote potentieel maatschappij-ontwrichtende incidenten, hulp en bijstand voorop staan en de vertrouwelijkheid van gevoelige gegevens wordt geborgd.

Lees verder
25 januari 2016
Vewin gematigd positief over wetsvoorstel ICT-meldplicht

Staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) heeft afgelopen donderdag het Wetsvoorstel gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity aan de Tweede Kamer gestuurd. Bedrijven in vitale sectoren, waaronder de drinkwatersector, worden verplicht om ernstige ICT-inbreuken te melden bij het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Lees verder
8 juli 2015
Drinkwatervoorziening uitgelicht in Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing

Directeur Vewin Renée Bergkamp stelt in een column in het Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing dat de drinkwatervoorziening in het Rijkbrede traject ‘Herijking vitaal’ terecht is aangemerkt als topvitaal.

Lees verder
22 juni 2015
Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio’s van start

De uitvoering van de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's kan van start. Dit heeft het Veiligheidsberaad onlangs besloten. Dit betekent dat de plannen zoals ze zijn vastgesteld, uitgevoerd kunnen worden.

Lees verder
25 maart 2015
Mindmap drinkwaterincidenten op netvlies bij burgemeesters

In de nieuwste editie van Het Burgemeestersblad staat een artikel over de mindmap drinkwaterincidenten. Vewin heeft samen met het Instituut voor Fysieke Veiligheid, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en het CrisisSupportTeam de mindmap Drinkwater ontwikkeld.

Lees verder
3 maart 2015
Tweede Kamer: samenwerking drinkwaterbedrijven en veiligheidsregio’s goed op weg maar nog zorgpunten

Verschillende fracties in de Tweede Kamer hebben tijdens het Algemeen Overleg met minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) over Nationale Veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg aangegeven belang te hechten aan een goede samenwerking van drinkwaterbedrijven en veiligheidsregio’s in de praktijk.

Lees verder
24 februari 2015
Versterking samenwerking drinkwaterbedrijven en veiligheidsregio’s in de praktijk

Op 25 februari wordt de brief van minister van Veiligheid en Justitie over de stand van zaken van de samenwerkingsconvenanten tussen veiligheidsregio’s en drinkwaterbedrijven in de Tweede Kamer behandeld. Een aantal ontwikkelingen zoals het traject Continuïteit van de samenleving en de implementatie van het drinkwaterconvenant blijven de aandacht vragen.

Lees verder
11 december 2014
Tweede Kamer stelt kritische vragen over Wet open overheid

Op 9 december vond in de Tweede Kamer de plenaire behandeling van het initiatiefwetsvoorstel Wet open overheid (Woo) plaats. Er werden kritische vragen gesteld aan de indieners van het wetsvoorstel.

Lees verder
9 december 2014
Wet open overheid moet drinkwatersector beter beschermen

Dinsdag 9 december spreekt de Tweede Kamer over de Wet Open Overheid (Woo). Het betreft een initiatiefwetsvoorstel. Vewin vindt dat de Woo te weinig oog heeft voor de veiligheidsbelangen van de drinkwatersector.

Lees verder
26 november 2014
Minister VenJ informeert Kamer over samenwerking veiligheidsregio’s en drinkwaterbedrijven

De minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de samenwerking tussen veiligheidsregio’s en drinkwaterbedrijven. Minister Opstelten geeft in deze brief aan dat de samenwerking in de praktijk versterkt moet worden.

Lees verder
3 november 2014
Drinkwaterdag: Bij een crisis samen aan de bak

Het ministerie van IenM en Vewin hebben vorige week in Utrecht de Drinkwaterdag georganiseerd over samenwerking bij crisisbeheersing. Doel van de dag: onderlinge verbindingen verduidelijken en verstevigen.

Lees verder
29 oktober 2014
Mindmap drinkwaterincidenten maakt brij aan informatie inzichtelijk

Tijdens de Drinkwaterdag “Samenwerking IenM en drinkwaterbedrijven bij crisisbeheersing” heeft Sabine Gielens (Vewin) de mindmap Drinkwaterincidenten aangeboden aan Ria Doedel (voorzitter Beveiliging en Crisismanagement). Deze maakt de brij aan informatie bij drinkwaterincidenten inzichtelijk.

Lees verder
24 september 2014
Samenwerking met de veiligheidsregio’s kan beter

Deze week is er in de Tweede Kamer een overleg over nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg. Vewin grijpt dit overleg aan om te benadrukken dat het tijd wordt dat veiligheidsregio's het convenant met drinkwaterbedrijven uitvoeren.

Lees verder
13 februari 2012
Betere communicatie en samenwerking bij rampen

Vewin pleit voor een betere crisiscommunicatie en samenwerking bij rampen. Het landelijk samen-werkingsconvenant tussen drinkwaterbedrijven, politie- en veiligheidsregio’s moet zo snel mogelijk in alle regio’s worden ondertekend én geïmplementeerd.

Lees verder