Nieuws

Alle thema's Beveiliging en crisismanagement Consumenten Drinkwaterbronnen Drinkwaterbronnen en landbouw Drinkwaterbronnen en natuur Drinkwaterbronnen en ondergrond Drinkwaterbronnen en opkomende stoffen Drinkwaterkwaliteit Energie & circulaire economie Europese regelgeving Financiën, doelmatigheid en statistiek Infrastructuur Omgevingswet en omgevingsvisies
Overzicht
Europese Milieuraad stemt in met afgezwakt voorstel Richtlijn Bodemmonitoring en Veerkracht
19 juni 2024

De Milieuraad heeft op 17 juni ingestemd met een afgezwakt voorstel van de Richtlijn Bodemmonitoring en Veerkracht. Op 5 juli 2023 presenteerde de Europese Commissie dit voorstel, met als doel ervoor te zorgen dat de bodem in heel Europa tegen 2050 in een gezonde toestand verkeert. Voor de drinkwatersector is een gezonde bodem van cruciaal belang. Ongeveer 60% van het Nederlandse drinkwater is afkomstig...

Lees verder
ILT: betere bescherming waterkwaliteit noodzakelijk
18 juni 2024

ILT heeft vandaag een signaalrapportage gepubliceerd waarin zij aangeeft dat betere bescherming van de waterkwaliteit noodzakelijk is. Zij stelt dat vergunningverlening, toezicht en handhaving te weinig grip hebben op emissies van probleemstoffen, waardoor het niet lukt om de waterkwaliteit voldoende te verbeteren.

Lees verder
Masterclass KRW onderstreept belang van goede waterkwaliteit
12 juni 2024

Woensdag 12 juni vond een masterclass over de Kaderrichtlijn Water plaats. Deze werd georganiseerd door Bouwend Nederland, Natuur & Milieu, Natuurmonumenten en Vewin voor Tweede Kamerleden en hun medewerkers in voorbereiding op het Commissiedebat Water op 25 juni.

Lees verder
Jaarverslag Vewin 2023: actie nodig voor de toekomst van ons drinkwater
3 juni 2024

Dat er water uit de kraan komt lijkt vanzelfsprekend, maar dat dreigt steeds minder het geval te zijn. Vewin blikt in haar publicatie van het jaarverslag dan ook terug op een uitdagend jaar waarin de drinkwatersector veelvuldig in de media verscheen.

Lees verder
Europees verkiezingsdebat water: (kandidaat) Europarlementariërs in debat over water
22 mei 2024

Op 21 mei vond in een tot de nok toe gevulde Nieuwspoort in Den Haag het Europese verkiezingsdebat Water plaats, georganiseerd door de Unie van Waterschappen en Vewin. De aftrap van deze middag werd verzorgd door de voorzitters van Vewin en de Unie van Waterschappen; Pieter Litjens en Rogier van der Sande.

Lees verder
Onderzoek RIVM bevestigt noodzaak concrete maatregelen voor bescherming drinkwaterbronnen
17 mei 2024

​Uit het recente onderzoek van het RIVM naar de uitvoeringsprogramma's bij gebiedsdossiers voor drinkwaterwinningen blijkt dat de huidige maatregelen om de waterkwaliteit bij winningen voor drinkwaterproductie te verbeteren waarschijnlijk niet voldoende zijn. De meeste maatregelen om de waterkwaliteitsproblemen op te lossen zijn gericht op het in beeld brengen van de risico's en verbeteren van de samenwerking...

Lees verder
Vewin: nieuw kabinet moet aan de slag met het veiligstellen van de drinkwatervoorziening
16 mei 2024

In het gepresenteerde hoofdlijnenakkoord staat dat Nederland de vitale infrastructuur, waaronder de watervoorraad, zeker moet stellen. Dat heeft betrekking op de openbare drinkwatervoorziening. Die staat op zowel de korte als de lange termijn voor grote uitdagingen.

Lees verder
Waarom wordt kraanwater zwaarder belast dan flessenwater?
13 mei 2024

De staatssecretarissen Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) en Van Ooijen (VWS) hebben de Tweede Kamer een paar scenario’s voorgelegd voor nieuwe vormen van verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken. De hoogte van de belasting hangt daarbij af van de hoeveelheid suiker in de drank. In drie van de vier opties blijft mineraalwater onbelast omdat het een gezond alternatief is. Vewin pleit ervoor...

Lees verder
Meer aandacht voor drinkwater nodig bij versterking regie volkshuisvesting
30 april 2024

Vewin heeft een zienswijze ingediend op het Besluit en de Regeling versterking regie volkshuisvesting. Dit besluit en deze regeling geven nadere invulling aan het wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting dat op 7 maart 2024 is ingediend bij de Tweede Kamer.

Lees verder
Europees Parlement stemt voor strenger beleid op vervuilende chemische stoffen
26 april 2024

Op 24 april stemde het Europees Parlement voor het herzien van de lijsten van verontreinigende stoffen, om vervuiling van grond- en oppervlaktewater tegen te gaan en Europese waterkwaliteitsstandaarden te verbeteren. In het voorstel van de Europese Commissie wordt onder andere PFAS toegevoegd aan de lijsten, evenals stoffen zoals medicijnresten en bestrijdingsmiddelen.

Lees verder
‘Mogelijke maatschappelijke impact meteen meenemen in informatiedeling’
23 april 2024

Digitale dreigingen nemen toe, daarom is het goed om cyberscenario's te oefenen en daar lessen uit te trekken. Meer dan 3.000 personen van zo'n 120 organisaties uit de publieke en private sector namen afgelopen december deel aan de cyberoefening ISIDOOR 2023. De deelnemers kwamen uit 12 verschillende sectoren, zoals telecom, energie, financiën, transport en natuurlijk drinkwater. Ook ministeries, veiligheidsregio...

Lees verder
ILT: dringend beroep op provincies voor veiligstellen beschikbaarheid drinkwater
17 april 2024

Sinds 16 oktober 2023 is Mattheus Wassenaar inspecteurgeneraal van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de toezichthouder voor de drinkwaterbedrijven. Hoe kijkt
de inspectie naar de drinkwatersector en wat zijn de aandachtspunten voor de komende jaren?

Lees verder