Vewin: Europese Chemicals Strategy is belangrijke stap vooruit
Terug 16 oktober 2020

Vewin: Europese Chemicals Strategy is belangrijke stap vooruit

Op 14 oktober heeft de Europese Commissie de eerder aangekondigde Chemicals Strategy gepubliceerd. Deze is onderdeel van de EU Green Deal en vormt een belangrijke stap richting de 'zero pollution ambition'. De Chemicals Strategy houdt verband met andere Green Deal-initiatieven, zoals de van Boer tot Bord Strategie en de Geneesmiddelenstrategie, en loopt vooruit op het Zero Pollution Action Plan dat in 2021 volgt.
Vewin ziet de strategie als een goede stap om de emissie van giftige stoffen naar water terug te dringen en pleit al jaren voor een concrete aanpak van PFAS en andere gevaarlijke stoffen (PMT-stoffen, persistent, mobiel en toxisch) omdat deze drinkwaterbronnen bedreigen. Vewin vindt het van groot belang dat deze voorstellen in wet- en regelgeving worden vastgelegd.

Verbod PFAS en meer aandacht voor veiligheid en transparantie

Vewin ondersteunt de plannen van de Commissie opgenomen in de strategie:

  • Verbieden van PFAS-stoffen, behalve voor essentiële toepassingen.
  • Herzien van de EU-regelgeving voor chemische stoffen (REACH) om PMT-stoffen (persistent, mobiel en toxisch) te classificeren als zeer zorgwekkende stoffen (in art. 57).
  • Herzien van de Industriële Emissies-richtlijn om veiliger gebruik van chemische stoffen te promoten en emissies van PFAS aan te pakken en te rapporteren.
  • Prioriteit geven aan het versneld aanpakken van schadelijke stoffen zoals kankerverwekkende, hormoonverstorende, bio-accumulerende of zeer persistente en mobiele stoffen.
  • Introduceren van combinatie-effecten van chemische stoffen in waterwetgeving zoals de Richtlijn Prioritaire Stoffen en de Grondwaterrichtlijn en onderzoeken hoe combinatie-effecten geïntroduceerd kunnen worden binnen REACH.
  • Toevoegen van PFAS in de lijsten van de Richtlijn Prioritaire Stoffen en Grondwaterrichtlijn.
  • Voorstel om de goedkeuringsprocedure van REACH te herzien.
  • Meer transparantie over chemische stoffen, onder andere een EU repository met grenswaarden voor volksgezondheid en milieu.
  • Beoordelen en toelaten van chemische stoffen via een groepsaanpak (one substance – one assessment).

Aandacht voor geneesmiddelen en duurzaamheid

De impact op het milieu en drinkwaterbronnen van de productie en gebruik van geneesmiddelen wil de Commissie meenemen in de Geneesmiddelenstrategie die later dit jaar wordt gepubliceerd. Verder wil de Commissie onderzoek en ontwikkeling ondersteunen waar het gaat om oplossingen voor het opruimen van vervuilde bodem en water; 'decontamination solutions in terrestrial and aquatic environments'.
Ook wil de Commissie dat nieuwe stoffen veilig en duurzaam worden ontworpen en passen binnen de circulaire economie. Hiervoor zal ze criteria opstellen. Voorts streeft ze ernaar dat de EU-wetgeving voor chemische stoffen volledig wordt nageleefd, met 'zero tolerance' voor niet-naleving.

Concrete wetsvoorstellen moeten de strategie opvolgen, onder andere een herzieningsvoorstel van de REACH-verordening, een herzieningsvoorstel van de Richtlijn Industriële Emissies, herziening van de lijst met prioritaire stoffen, de Grondwaterrichtlijn bijlage, en bijkomende uitvoeringshandelingen. Dit zal de komende jaren plaats vinden.

Lees het standpunt van Vewin over de chemicals strategy.
Lees het standpunt van Vewin over het PFAS Handelingskader

Tags by dit artikel
Delen via: